Algemene Voorwaarden Holistic Movement

F.M.H. van Miltenburg Holistic Movement (hierna: HM) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62528084 en is gevestigd aan Warmoesstraat 56 G (1012JG) te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Holistic Movement

Artikel 1 - Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen en termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Holistic Movement: de Besloten Vennootschap Holistic Movement (hierna: HM), welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90819373 en is gevestigd aan de Warmoesstraat 56 G (1012JG) te Amsterdam en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door haar bestuurder Dennis van Miltenburg.
 2. Dienstverlener: HM de partij die Diensten en Producten aanbiedt aan een Opdrachtgever.
 1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door HM.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die naar aanleiding van een aanmelding door een Opdrachtgever feitelijk deelneemt aan een door HM aan Opdrachtgever geleverde Dienst.
 5. Dienst(en): vanuit een holistische wijze door HM het verzorgen van:
 • coaching, opleidingen en activiteiten zoals workshops;
 • het onderhouden en in stand houden van een website en bijbehorend platform ten behoeve van een aanbod door coaches en trainers op holistische wijze;
 • het ten behoeve van coaches, trainers, consumenten en bedrijven verzorgen en geven van coaching, trainingen, mentoring en nascholing .
 1. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die HM heeft aangesteld, projecten aan HM heeft verleend voor Diensten die door HM worden uitgevoerd, of waaraan HM een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 2. Overeenkomst: elke (koop)overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en HM, alsmede voorstellen van HM voor Diensten die door HM aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard, zijn geaccepteerd en uitgevoerd door HM en waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 3. Producten: de (Digitale) Producten die door HM worden aangeboden zoals e-books en boeken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van HM, elke Overeenkomst tussen HM en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of elk Product dat door HM wordt aangeboden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met HM, waarvoor bij de uitvoering derden (waaronder coaches) worden betrokken of die door derden (waaronder coaches) worden uitgeoefend namens HM.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HM aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. Door aangaan van een overeenkomst erkent Opdrachtgever bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van HM en de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met HM is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. HM sluit uit de werking van de volgende artikelen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:
 1. artikel 404 (dat houdt in dat HM werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat Opdrachtgever daar bezwaar tegen kan maken); de algemene voorwaarden van HM zijn daarbij ook van toepassing op de door deze ander(en) verrichtte werkzaamheden, tenzij deze andere(n) eigen (algemene) voorwaarden hante(e)r(t)en;
 2. 407 lid 2 (dat houdt in dat HM alleen aansprakelijk is voor wat HM zelf doet en niet voor dat wat een ander (een derde) doet); en
 1. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die HM met een Opdrachtgever, dan wel HM met een zelfstandige derde aangaat, die met HM samen gaat werken, dan wel werkzaamheden voor, namens of in de plaats van HM uitvoert, contracteert HM alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Dit geldt tussen Opdrachtgever en HM, maar ook ten behoeve van de overeenkomst met een derde, waar HM als opdrachtgever optreedt. HM zal nooit een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, voor degene achter HM. Ditzelfde geldt (niet aangaan van een arbeidsovereenkomst) op het moment dat door HM als opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst is neergelegd, dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Verder zal HM nooit een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een overeenkomst tot aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 e.v. BW aan te gaan.
 1. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 2. In het geval HM niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door HM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. HM is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft HM het recht een Aanbod met een (potentiële) Opdrachtgever te wijzigen of bij aanvaarding van een Aanbod een Overeenkomst niet aan te gaan met Opdrachtgever om een voor HM moverende reden zonder enige correspondentie of mogelijkheid tot bezwaar over deze reden.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).HM kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HM niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Oplevertijden in het aanbod van HM zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst inzake Diensten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van HM heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan HM te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. De Overeenkomst inzake de verkoop van Producten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van HM heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met HM, zal HM de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. HM heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. HM is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) en de reeds geleverde diensten en producten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. In aanvulling en ter nadere uitwerking van deze bepaling, geldt het bepaalde in artikel 12 inzake annulering voor de daar aangeduide Dienst(en).
 6. Elke Overeenkomst die met HM wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan HM wordt toegekend, berust bij HM en niet bij een individuele persoon die met HM is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. In geval van Diensten heeft Opdrachtgever zijnde een Consument gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij HM met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming dan af van haar herroepingsrecht. Indien een Consument de Dienst (en/of het daarbij gekochte of te leveren Product) binnen 14 dagen voor de start aanschaft, dient de Consument aanwezig te zijn bij de start van de levering van de Dienst. Indien hij/zij niet aanwezig is bij de start van de te leveren Dienst, heeft hij/zij geen recht meer op herroeping.
 9. In geval van de koop van fysieke Producten heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, dient Opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met het Product zoals een fysiek theorieboek en de verpakking. Opdrachtgever zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Bij herroeping zijn de directe kosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van Opdrachtgever. Na retourneren zal HM het voor het Product betaalde terugbetalen.
 10. In geval van de verkoop van Digitale Producten zoals e-books zal HM bij bestellen verzoeken aan de Consument om af te zien van zijn mogelijkheid tot gebruik maken van het herroepingsrecht.
 11. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die HM van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als HM kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover HM ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan door HM daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen dan wel standaard (uur)tarief van HM. De (uren)registratie van HM is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als HM kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen als een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is HM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of tot een (vervangende) schadevergoeding.
 6. Indien Opdrachtgever onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kan komen, dient Opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Indien melding niet binnen 24 uur voor aanvang plaatsvindt, is het bedrag voor de dienst/afspraak aan HM geheel verschuldigd. Voorgaande (geheel verschuldigd zijn van het bedrag) geldt niet wanneer Opdrachtgever door aantoonbare overmacht in de vorm van (onverwachte) ziekte, ongeval en/of overlijden het niet mogelijk is binnen 24 uur voorafgaande aan de levering van de dienst of de gemaakte afspraak zich af te melden. Dit voorgaande ter vrijer beoordeling van HM of sprake was van overmacht.
 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst inzake Diensten annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. HM zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. HM staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan HM de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door HM aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. HM heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is HM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor HM, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. HM is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt HM Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is HM aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door HM of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft HM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door HM verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat HM niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. HM is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is HM verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door HM voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. HM kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke van verkrijgen van deze informatie is HM gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de (aanvullende) informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan HM.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht alle bijeenkomsten met betrekking tot een coaching, training of opleiding (zowel fysiek als online) bij te wonen. Indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij een bijeenkomst, dient Opdrachtgever c.q. Deelnemer dit voor aanvang van de betreffende dag van die bijeenkomst onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken. Afwezigheid ongeacht de reden, zal niet tot enige reductie of terugbetaling leiden. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Artikel 8 - Adviezen

 1. HM kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch HM zal de op haar rustende zorgplicht voor opstellen van dergelijke stukken en het advies in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij het advies/de adviezen opvolgt.
 2. De door HM verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van HM verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien HM wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door HM gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening van HM brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van de inzet van Opdrachtgever en van externe factoren die de rapportages en adviezen van HM kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie en voor zijn inzet dan wel van de Deelnemer.
 5. Opdrachtgever zal HM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige aandachtspunten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst van HM.

Artikel 9 – Trainingen, coaching en Workshop(s)

 1. HM verzorgd training(en), coaching sessies en Workshop(s) al dan niet individueel dan wel in groepen en of in een over een te komen frequentie, ten behoeve van een Opdrachtgever en/of andere deelnemers.
 2. Een training, coaching sessie en/of een workshop kan plaatsvinden op een locatie van Opdrachtgever of op een nader door HM te bepalen locatie, al dan niet van HM. Indien de training, coaching sessie en/of workshop plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training, coaching en/of workshop vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training, coaching sessie en/of workshop niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting tot ter beschikking stellen van de benodigde faciliteit(en), komen alle gevolgen en kosten hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit geldt met name voor door HM gemaakte kosten ter voorbereiding op de training, coaching en/of workshop of ter vervanging van de benodigde faciliteit(en). HM is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training, coaching sessie en/of workshop.
 3. Indien overeen gekomen, kan een training, coaching sessie en/of workshop tevens online plaatsvinden via Zoom of een ander door HM gekozen platform.
 4. Een Deelnemer is verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van de training, coaching sessie en/of workshop aanwezig te zijn op de aangegeven locatie dan wel in de online omgeving.
 5. Indien een Deelnemer niet tijdig voor de training, coaching sessie en/of workshop aanwezig is, heeft HM het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training, coaching sessie en/of workshop. Deelnemer (dan wel de Opdrachtgever) heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 6. Indien een Deelnemer niet komt opdagen voor de training, coaching sessie en/of workshop, is HM gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deelnemer (dan wel Opdrachtgever) heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 7. De inhoud van de door HM aangeboden training, coaching sessie en/of workshop en de gedurende de training, coaching sessie en/of workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch HM zal de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training, coaching sessie en/of workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 8. Opdrachtgever zal HM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training, coaching sessie en/of workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige aandachtspunten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst van HM.

Artikel 10 - Opleiding

 1. HM verzorgd ten behoeve van (aanstaande) coaches en trainers (Opdrachtgever(s), dan wel Deelnemer(s)) opleidingen Holistic Movement Coaching en Holistic Movement Training.
 2. Indien tijdens de uitvoering van een opleiding enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal HM de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever (dan wel Deelnemer) beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 3. Het resultaat van de opleiding is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Opdrachtgever en/of Deelnemer(s). Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) wordt geacht actief deel te nemen aan de opleiding. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) dit voor aanvang te hebben voltooid.
 4. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) verplicht is zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de opleiding (boeken, laptop etc.), zal HM Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) hier tijdig van op de hoogte stellen.
 5. Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) zal HM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de opleiding alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige aandachtspunten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever en/of Deelnemer(s)  aandacht wenst.
 6. In geval van ziekte of een verlate aanwezigheid van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) dient de afwezigheid of verlate aanwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan HM. Indien dit niet of niet tijdig (dat wil zeggen voorafgaand aan de start van een opleiding/training) gedaan wordt, kan HM extra kosten in rekening brengen of kan dit verdere gevolgen hebben voor de rechten waar Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s)  onverlet. In geen geval heeft een Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst (van een cyclus) mist.
 7. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een bijeenkomst, is HM (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van HM de overige Deelnemers aan de opleiding/training dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Opdrachtgever en/of Deelnemer(s), tenzij anders overeengekomen.
 8. HM heeft het recht om Opdrachtgever en/of Deelnemer(s), die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s)
 9. In geval Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) de nascholing met goed gevolg afrond, kan HM Opdrachtgever als coach op de website plaatsen.
 10. HM stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de opleiding tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding aan Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) ter beschikking, tenzij Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Alle door HM gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) HM heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. HM is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

Artikel 11 - Nascholing

 1. HM kan nascholing verzorgen voor een Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) die een opleiding als Holistic Movement Coach of Holistic Movement Trainer met goed gevolg heeft afgerond (gecertificeerd).
 2. De Overeenkomst inzake nascholing wordt aangegaan in de vorm van een abonnement voor de duur van drie maanden. De Overeenkomst inzake nascholing wordt na elk kwartaal stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of HM de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van het desbetreffende kwartaal.
 3. Na volgen van nascholing gedurende twee kwartalen (dus na zes maanden) is een abonnement inzake nascholing telkens maandelijks opzegbaar, per het einde van de laatste dag van de maand.
 4. HM kan voorafgaand aan de levering van de Dienst (nascholing) om betaling van een voorschot verzoeken. Betaling van het voorschot voorafgaand aan de eerste dag van levering van de Dienst (nascholing) is een voorwaarde voor toelating op de eerste dag van levering van de Dienst (en dus als toelating tot de nascholing).

Artikel 12 - Annulering Dienst(en)

 1. Voorafgaand aan de aanvang van een Dienst (waaronder vallen een training, coaching, workshop, nascholing en/of opleiding), heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te annuleren. Ingeval van een voortijdige beëindiging/annulering van de Overeenkomst (dat wil zeggen voordat de Dienst is gestart en de Opdrachtgever heeft deelgenomen) is Opdrachtgever de tot dan door HM daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan HM.
 2. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan HM. Als startdatum van de levering van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door HM met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij HM.
 3. HM kan voorafgaand aan de levering van de Dienst om betaling van een voorschot verzoeken. Betaling van het voorschot voorafgaand aan de eerste dag van levering van de Dienst kan een voorwaarde zijn voor toelating tot de Dienst op de eerste dag van levering van de Dienst (en dus als toelating tot de Dienst).
 4. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende redenen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van HM is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd, waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds door het eventueel betaalde voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door HM verrichte werkzaamheden, het reeds geleverde materiaal en informatie, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten, de kosten die dat voor HM met zich mee heeft gebracht en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd.
 5. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens HM verschuldigd indien het (voortijdig) einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Hiervan is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt, of deze, voordat de Dienst genoten of geleverd wordt, annuleert, wegens onder andere, maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere vergelijkbare Dienst, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst annuleert, dan wel tussentijds beëindigt en HM hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 6. Annulering van een Dienst welke een jaar of langer duurt, na veertien dagen na aanmelding en voor de start van de levering van de Dienst of in de loop van de eerste drie maanden na de start van een Dienst, kan alleen geschieden door cliënt door middel van het sturen van een e-mail aan het e-mailadres van HM. Een annulering dan wel opzegging binnen die eerste drie maanden heeft pas werking nadat de annulering dan wel opzegging door HM schriftelijk is bevestigd. HM, zal in zo’n geval ongeacht het moment van annuleren minimaal vier maanden aan kosten voor de Dienst  in rekening brengen.
 7. Bij annulering/opzegging van een Dienst door Opdrachtgever, anders dan vermeld onder lid 6, is HM niet gehouden tot restitutie van het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag en Opdrachtgever is gehouden om eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan HM onverkort te voldoen.
 8. Bij annulering/opzegging van een Dienst is HM, altijd bevoegd om annuleringskosten in rekening te brengen. Indien HM een annulering/opzegging aanvaard en Opdrachtgever reeds heeft betaald, zal als HM besluit tot een restitutie, door HM annuleringskosten in mindering gebracht kunnen worden op het terug te storten bedrag. Het terug te storten bedrag zal door HM binnen 14 werkdagen na aanvaarding op het door Opdrachtgever aangegeven bankrekeningnummer, worden gestort.
 9. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht op gelijke wijze als omschreven in lid 8 van dit artikel.

Artikel 13 – Aanbod Trainers en Coaches via HM

 1. HM kan op haar website Coaches en Trainers de mogelijkheid geven om zich te afficheren en/of HM kan naar Coaches en Trainers (aanstaande) klanten doorverwijzen. Om toegelaten te worden door HM voor vermelding en/of doorverwijzing dienen Coaches en Trainers daartoe een Overeenkomst aan te gaan met HM.
 2. Alleen Coaches en Trainers die voldoen aan daartoe door HM gestelde eisen kunnen toegelaten worden. De eisen van HM zullen in de Overeenkomst worden vermeld en zullen in elk geval zien op de verplichting tot het zijn van gecertificeerd Coach en/of Trainer van Holistic Movement en daarnaast deelnemen aan door HM gegeven nascholing. Verder dienen de Coaches en Trainers als ondernemer bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te zijn en zich afdoende verzekerd te hebben voor beroeps- en bedrijfsrisico’s.
 3. De Coaches en Trainers verzorgen zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden ten behoeve van een klant. Zij kunnen gebruik maken van de expertise en faciliteiten van HM, waaronder de juridische waarborgen die HM stelt, dit naar eigen keuze.
 4. Ten behoeve van de financiële afspraken inzake de voorwaarden voor vermelding op de site, de voorwaarden voor doorverwijzing van klanten gelden de algemene voorwaarden en het privacy beleid van HM onverkort. De Coach en/of Trainer zal zich daarnaar richten en waar nodig de noodzakelijke documenten zoals vermeld in de Overeenkomst (waaronder een verwerkersovereenkomst) voorafgaand aan vermelding op de site van HM aanleveren aan of aangaan met HM
 5. De betreffende klant die via de site van HM of via doorverwijzing van HM naar Coach en/of Trainer wordt doorgeleid, zal als klant van HM beschouwd worden in de relatie tussen Coach en/of Trainer en HM. De afspraken ter zake afdracht conform de Overeenkomst inzake vermelding op de site, zal van toepassing blijven op de betreffende klant, zolang als HM daartoe Coach en/of Trainer houdt.

Artikel 14 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het in de Overeenkomst overeengekomen tarief. HM is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van HM, HM een verkeerde inschatting heeft gemaakt, of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 15 - Levering (Digitale) Producten

 1. Indien HM gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan HM ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door HM of er door andere omstandigheden buiten de macht van HM enige vertraging ontstaat, heeft HM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient HM schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. HM behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 4. Opdrachtgever dient na betaling een (digitaal) Product, zoals een e-book, een account te maken. De Opdrachtgever kan door in te loggen op het account toegang krijgen tot het Product.
 5. Het digitale Product, zoals een e-book, kan via een link in het account gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Opdrachtgever. Bij het openen van deze link zal er om een wachtwoord gevraagd worden. Hierbij dient de Opdrachtgever er zich van bewust te zijn, dat deze link maar vijf keer gebruikt kan worden. Zodra Opdrachtgever het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen.
 6. Bij een fysiek Product, zoals een boek, is Opdrachtgever verplicht deze af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen wordt aangeboden.
 7. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is HM gerechtigd het Product op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien een Product wordt bezorgd door HM of een externe vervoerder, is HM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen voor levering afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien HM een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 10. HM is gerechtigd een Product of Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. HM is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 16 - Verpakking en transport Fysieke Producten

 1. HM verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van leveringen door Opdrachtgever zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 17 - Onderzoek, reclamaties Fysieke Producten

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. HM erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan HM te worden gemeld op info@holisticmovement.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van HM op de wijze zoals door HM aangegeven.
 5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan HM, conform de retour instructies van HM. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. HM is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan HM te wijten is, zal HM na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op HM.

Artikel 18 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw weergegeven.
 2. HM voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling in geval van Diensten en/of verkoop van Producten geschiedt vooraf, tenzij achteraf betaling is overeengekomen.
 3. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 4. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vrij van btw.
 5. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 6. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop HM geen invloed heeft, kan HM deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 7. Betaling van de opleiding geschiedt ineens voorafgaand aan de aanvang van de opleiding, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft tevens de mogelijkheid de opleiding in termijnen te voldoen. Indien Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient Opdrachtgever administratiekosten te voldoen.
 8. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 9. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door HM ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 11. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 12. HM is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 13. Opdrachtgever dient de kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van HM.
 14. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal HM zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien HM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. HM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen en zoals weergegeven in haar privacy en cookie beleid, gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal HM de betrokkene over het gebruik informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van HM verwerkt worden. Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is verkregen en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever HM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met (de verkrijging van) deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien HM op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 21 - Opschorting en ontbinding door HM

 1. HM heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor HM gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. HM is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. HM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om HM te vergoeden voor elk financieel verlies dat HM lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HM geleverde zaken, blijven eigendom van HM totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met HM gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht HM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat HM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan HM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. HM heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van HM. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal HM zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan HM worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 23 - Garantie Producten

HM staat ervoor in dat het Product (de Producten) voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan HM.

Artikel 24 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van een Product (de Producten) dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop het Product (de Producten) het magazijn van HM verlaat. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien het Product (de Producten) in de macht van Opdrachtgever is verstrekt. Hiervan is sprake indien het Product (de Producten) is geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever. Bij digitale producten is hiervan sprake indien het Product (de Producten) is geleverd op het (digitale) afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 25 - Overmacht

 1. HM is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 1. Onder overmacht aan de zijde van HM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van HM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan HM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van HM of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van HM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. HM is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 26 - Beperking van aansprakelijkheid inzake Diensten

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van HM alleen geacht te bestaan indien HM dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van HM, is HM uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever HM binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en HM deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat HM in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door HM leidt tot aansprakelijkheid van HM, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens HM. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. HM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. HM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart HM voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door HM geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van HM.
 6. Enige door HM opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van HM.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van HM is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van HM opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van HM. HM is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is HM nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in HM haar eigen advies.
 9. HM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens HM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Het succesvol afronden van de opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op HM rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de opleiding is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HM. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in artikel 15 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart HM van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van HM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HM binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van HM.

Artikel 27 - Beperking van aansprakelijkheid inzake verkoop (Digitale) Producten

 1. HM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. HM is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 3. HM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 4. HM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 28 - Geheimhouding

 1. HM en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan HM bekend gemaakt is en/of op andere wijze door HM is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door HM opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht HM steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien HM op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en HM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is HM niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door HM aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van HM vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal HM vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van HM is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen HM en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 29 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van HM waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij HM en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van HM worden overgedragen aan Opdrachtgever, is HM gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van HM rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HM. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door HM opgeleverde zaken, dient HM expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van HM rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 30 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan HM verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan HM zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart HM van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart HM voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart HM voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan HM verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 31 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van HM of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@holisticmovement.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil HM de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. HM zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. HM zal zich inzetten tot het komen van een gezamenlijke oplossing, van Opdrachtgever wordt hetzelfde verwacht.

Artikel 32 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen HM en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. HM heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Als er sprake is van een meningsverschil of een klacht naar aanleiding van een overeenkomst met en/of de levering van een dienst door HM, dan spannen Opdrachtgever en HM zich gezamenlijk in om tot een passende oplossing te proberen te komen en alleen als dit niet lukt, worden alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van een Overeenkomst tussen HM en Opdrachtgever, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Winkelwagen