ALGEMENE VOORWAARDEN HOLISTIC MOVEMENT

Algemene Voorwaarden voor de Product/Dienstverlening van Dennis van Miltenburg, gevestigd te Amsterdam.

1.Definities

– Dennis van Miltenburg: Eigenaar van het bedrijf Holistic Movement, Holistisch Trainer, Holistisch Coach, statutair gevestigd te Amsterdam Adres: Warmoesstraat 56G, 1012JG KVK nr. 62528084. BTW id. NL002256401B93

– De Cliënt: de Cliënt die zich via mond op mondreclame, Social Media, via de website, email (of andere) van Dennis van Miltenburg heeft aangemeld voor de aangeboden diensten en/of abonnementsvormen; (Holistische Sessies, Trajecten, Mentorschappen, Scholing, Opleidingen Cursussen en andere diensten en werkzaamheden); of producten (boeken, eBooks, testen, cursussen, opleidingen en workshops).

– De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Dennis van Miltenburg en de Cliënt.

– Diensten: door Dennis van Miltenburg vastgestelde adviezen.

– Producten: door Dennis van Miltenburg geproduceerde productvormen, fysiek of online.

– Kosten Dienstverlening: door de Cliënt verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Dennis van Miltenburg

– Partijen: Dennis van Miltenburg en de Cliënt gezamenlijk.

– Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Dennis van Miltenburg aan de Cliënt en van de Cliënt aan Dennis van Miltenburg.

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

3.Totstandkoming overeenkomst

– De Overeenkomst tussen Dennis van Miltenburg en de Cliënt zal tot stand komen wanneer de Cliënt een intakeformulier heeft ingevuld, een intakegesprek heeft gehouden, of direct de werkzaamheden heeft geaccepteerd en het bedrag voor de gekozen dienst/diensten heeft betaald.

– De Overeenkomst heeft een duur van de aangegeven periode of een hoeveelheid trainingen/sessies, in het ondertekende intakeformulier, de factuur en/of het contract.

– De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, mits er medisch bewezen redenen de Cliënt weerhouden om de overeenkomst voort te zetten. In dit geval kan de Cliënt de overeenkomst binnen 30 dagen na totstandkoming van samenwerking de kosten van de onuitgevoerde diensten terugontvangen.

– Producten of diensten boven het tarief van €100,- mogen niet meer geretourneerd worden na 30 dagen, mits de Client een legitieme rede heeft (zie hierboven genoemd). De Cliënt mag het product of de dienst binnen 30 dagen na totstandkoming van samenwerking de kosten van de onuitgevoerde diensten terugontvangen.

– Wanneer de Cliënt een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit, mits dit tussen Dennis van Miltenburg en de Cliënt grondig besproken is, geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden.

– De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen hoeveelheid tijd of sessies.

4.Verplichtingen Dennis van Miltenburg

– Dennis van Miltenburg levert diensten en adviezen op gebied van fysieke, mentale, emotionele en spirituele training, coaching en begeleiding.

– Dennis van Miltenburg zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Cliënt ontvangen wordt.

– Dennis van Miltenburg kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.

– Dennis van Miltenburg is ten eerste verplicht te zoeken naar vervanging van zijn collega’s, indien hij zelf niet zijn afspraak na kan komen. De collega’s zijn eveneens getraind en opgeleid om dezelfde Diensten uit te voeren.

– Mocht Dennis van Miltenburg onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, moet de coach dit vierentwintig uur van tevoren gemeld worden, mits het niet binnen vierentwintig uur gemeld kan worden i.v.m. onverwachte ziekte, ongevallen, overlijden etc.

5.Verplichtingen Cliënt

– De Cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie naar waarheid aan te leveren.

– De Cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

– De Cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, naar waarheid en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Cliënt zal worden aangepast.

– De Cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Dennis van Miltenburg via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

– De Cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Dennis van Miltenburg en derden, ten gevolge van de door de Cliënt gedeelde Informatie.

– De Cliënt gaat akkoord dat Dennis van Miltenburg alle door de Cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

– Mocht de Cliënt onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, moet de Cliënt dit vierentwintig uur van tevoren melden. Mocht het niet binnen vierentwintig uur gemeld worden, moet het bedrag van de dienst/afspraak verrekend worden. Dit geldt echter niet wanneer het niet mogelijk is binnen vierentwintig uur af te melden i.v.m. onverwachte ziekte, ongevallen, overlijden.

6.Betaling

– De Cliënt dient bij het sluiten van de Overeenkomst de volledige afgesproken betaling te voldoen aan Dennis van Miltenburg. Eventuele gedeeltelijke betalingen in termijnen zijn enkel toegestaan in overleg met Dennis van Miltenburg en de Cliënt.

– De vermelde prijzen van de Producten/Diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

– Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Cliënt dient het afgesproken bedrag binnen veertien dagen overgemaakt te hebben naar het afgesproken bankrekeningnummer nadat hij/zij de factuur ontvangt.

– De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

7.Aansprakelijkheid

– Dennis van Miltenburg is niet aansprakelijk voor schade van de Cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website/social mediakanalen.

– Dennis van Miltenburg is niet aansprakelijk voor schade van de Cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten.

– Dennis van Miltenburg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Cliënt zijn aangeleverd.

– Dennis van Miltenburg is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen.

– Dennis van Miltenburg is niet aansprakelijk voor fysieke schade of blessures bij de Cliënt die is ontstaan voor/tijdens/na de Diensten.

8.Persoonsgegevens

– Dennis van Miltenburg kan persoonsgegevens betreffende de Cliënt, welke door de Cliënt aan Dennis van Miltenburg ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Verwerking van persoonsgegevens door Dennis van Miltenburg vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.Wijzigingen van de Producten/Diensten

– Dennis van Miltenburg behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het Coaching Traject of de Holistisch Personal Training, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd duidelijk en op tijd naar de Cliënt gecommuniceerd worden. De Kosten van de ongebruikte Diensten worden terugbetaald aan de Cliënt.

– Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

- Producten kunnen niet geretourneerd worden als het online bestanden zijn. De afgesproken tarieven zullen dus ook niet geretourneerd worden.

- Online programma's kunnen geretourneerd worden tot aan 30 dagen nadat het product/de dienst gekocht is.

- Cliënten/Leerlingen mogen tijdens het programma / het traject stoppen met de diensten. Echter worden de kosten van het programma niet geretourneerd, ook niet met legitieme reden.

10.Intellectuele eigendom

– Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Dennis van Miltenburg en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

– Dennis van Miltenburg verleent aan de Cliënt een beperkt, persoonlijk, niet- exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Dennis van Miltenburg) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

– Wanneer in een overeenkomst tussen Dennis van Miltenburg en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

– Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Dennis van Miltenburg te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Dennis van Miltenburg.

11.Communicatie

– Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Dennis van Miltenburg zoals e-mail of telefonisch.

– De Cliënt gaat er mee akkoord dat Dennis van Miltenburg de Cliënt mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien hij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.

12.Toepasselijk recht

– Op alle overeenkomsten tussen Dennis van Miltenburg en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing

13.Bevoegde rechtbank

– De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Dennis van Miltenburg en de Cliënt.

Winkelwagen