Privacy Statement Holistic Movement

Dit is het privacy statement van F.M.H. van Miltenburg h.o.d.n. Holistic Movement, hierna: Holistic Movement. Holistic Movement is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62528084 en is gevestigd aan Warmoesstraat 56 G (1012JG) te Amsterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Holistic Movement omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Holistic Movement de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Holistic Movement, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Holistic Movement, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Privacy en cookie beleid Holistic Movement

De Besloten Vennootschap Holistic Movement (hierna: Holistic Movement), welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90819373 en is gevestigd aan de Warmoesstraat 56 G, 1012JG te Amsterdam en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Dennis van Miltenburg, geeft veel om uw privacy en heeft daarom dit beleid opgesteld.

Holistic Movement verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening van Holistic Movement en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van de diensten van Holistic Movement worden verzameld. Holistic Movement stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op de verkrijging, opslag en gebruik van gegevens door Holistic Movement bij contact(en) met u. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid staat vermeld onder aan de pagina. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door Holistic Movement worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd aan u op welke wijze Holistic Movement uw gegevens opslaat en hoe Holistic Movement uw gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Holistic Movement verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over het privacy en cookie beleid kunt u contact opnemen met Holistic Movement, u vindt de contactgegevens op de site van Holistic Movement en aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen met welk doel en op welke wijze en met behulp van welke systemen Holistic Movement uw gegevens verwerkt, waar Holistic Movement deze (laat) opslaat(n), welke beveiligingstechnieken Holistic Movement gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Algemeen doel van de verwerking

Holistic Movement gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening van Holistic Movement. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt, dan wel noodzakelijk is ten behoeve van de administratie en/of boekhouding van Holistic Movement en waartoe Holistic Movement verplicht is. Holistic Movement gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, dan wel alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u gegevens met Holistic Movement deelt en Holistic Movement gebruikt deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Holistic Movement u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan fiscale, boekhoudkundige, overige administratieve verplichtingen en/of verplichtingen uit hoofde van de beroepsuitoefening te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van een overeenkomst tussen hen en Holistic Movement of een eed of wettelijke verplichting.

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld en door de website van Holistic Movement worden verwerkt, hebben alleen het doel de dienstverlening (verder) te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Alle op u als persoon terug te herleiden gegevens worden door Holistic Movement niet met derden gedeeld, dan alleen om u van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen gegevens met coaches en trainers gedeeld worden die bij Holistic Movement zijn aangesloten en met Holistic Movement een overeenkomst zijn aangegaan. Bij deze overeenkomst wordt tevens een verwerkersovereenkomst met deze coaches en trainers aangegaan, waarbij omschreven is hoe deze coaches en trainers om dienen te gaan met via Holistic Movement verkregen (persoons)gegevens. Holistic Movement ziet er op toe dat deze coaches en trainers voldoen aan de verplichtingen gesteld in de betreffende wetgeving inzake veilig omgaan, opslaan en bewerken van gegevens. Holistic Movement blijft als verwerkingsverantwoordelijke aanspreekbaar hierop.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Holistic Movement en of coaches en trainers die via Holistic Movement gegevens verkrijgen, op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Holistic Movement, dan wel zijn deze coaches en trainers, gedwongen uw gegevens te delen, maar Holistic Movement zal en de coaches en trainers zullen, zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt, zich daartegen verzetten en in elk geval de noodzakelijke voorzichtigheid daarbij in acht nemen.

Bewaartermijnen

Holistic Movement bewaart uw gegevens zolang u cliënt van Holistic Movement bent. Dit betekent dat Holistic Movement uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van Holistic Movement gebruik wenst te maken. Als u dit bij Holistic Movement aangeeft zal Holistic Movement dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke wettelijke administratieve verplichtingen worden door Holistic Movement facturen met uw (persoons)gegevens bewaard. Deze gegevens bewaard Holistic Movement voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn dit voorschrijft (in het algemeen zeven jaar voor fiscale redenen). Medewerkers van Holistic Movement hebben geen toegang tot uw cliëntprofiel en documenten die Holistic Movement naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd, tenzij noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan u.

Gebruikte systemen en betrokken partijen

Webhosting en website ontwikkeling

Holistic Movement heeft voor de webhosting en website ontwikkeling gekozen voor OnlinePrecision. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening door Holistic Movement aan Holistic Movement beschikbaar stelt, zoals via het contactformulier, kunnen met deze partij gedeeld. OnlinePrecision heeft toegang tot deze gegevens om Holistic Movement (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de site bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Voor meer informatie over Online Precision en hun privacy beleid wordt naar hun website verwezen.

E-mail, whatsapp en telefoon

Holistic Movement maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Gmail is een gratis e-mailservice van Google. Gebruikers hebben toegang tot Gmail via beveiligde webmail of via het POP3- of IMAP4-beveiligingsprotocol. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens en de gegevens van Holistic Movement zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot het postvak van Holistic Movement en behandelt al het e-mailverkeer van Holistic Movement als vertrouwelijk. Voor het privacy beleid van Google zie het privacy beleid van Google .

Holistic Movement en haar medewerkers maakt en maken gebruik voor contact van Whatsapp. Zie hier voor het privacy beleid van Whatsapp.

Holistic Movement en haar medewerkers kan en kunnen ook afspraken maken en gegevens vastleggen via Android en/of Iphone telefoons. Voor de beveiliging van de gegevens zie daarvoor het desbetreffende privacy beleid: voor telefoons met Android het privacy beleid van Google; voor telefoons met Iphone, het privacy beleid van Apple.

Boekhouding

Alle factuur en betaalgegevens van klanten en leveranciers worden opgeslagen in de boekhouding van Holistic Movement. Het boekhoudsysteem dat Holistic Movement gebruikt is van Founders, onderdeel van KeesdeBoekhouder. Voor het privacy statement van Founders (KeesdeBoekhouder), zie de website van Founders.

Gegevens kunnen in elk geval ingezien worden door de boekhouder van Holistic Movement. Met Founders zijn afspraken gemaakt voor het veilig omgaan en verwerken van gegevens in lijn met de verplichtingen gesteld in de AVG.

Betalingen

Alle online betalingen naar en van Holistic Movement lopen via iDEAL. iDEAL is een online betaalmethode waarmee, bijvoorbeeld na het plaatsen van een bestelling bij een webshop of het scannen van een QR-code op een factuur, een betaling gedaan kan wordem via de eigen bank, betaalinstelling of elektronische geldinstelling van de klant. Voor het privacy beleid van IDEAL zie het privacy en cookie statement van IDEAL .

CRM systeem

In het CRM systeem van Holistic Movement worden cliëntdossiers, afspraken en declaraties opgeslagen. Dit CRM systeem is: Hubspot.

Hierbij vindt opslag plaats van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, naam, adres en woonplaats) van de contactpersoon van klanten en eventueel van leveranciers, dit om rekeningen te kunnen sturen, dan wel te voldoen, maar ook in geval van de noodzaak om contact op te kunnen nemen bijvoorbeeld bij calamiteiten in het kader van de overeenkomst en/of diensten die Holistic Movement levert. Voor het privacy beleid van Hubspot, zie hier. Voor zover van toepassing, geldt voor de uitwisseling van data met Hubspot, een verwerkersovereenkomst, zie hier.

Opslag gegevens online

Gegevens kan Holistic Movement online opslaan via GoogleDrive. Google Drive is een service voor bestandsopslag en synchronisatie die is gemaakt en wordt beheerd door Google. Het privacy beleid van Google is daarop van toepassing en vind je hier terug. Met Google Drive kunnen documenten in de cloud worden opgeslagen. Bestanden en documenten kunnen gedeeld worden en samen met anderen worden bewerkt. Alleen voor zo ver noodzakelijk zal Holistic Movement hierbij persoonsgegevens delen.

Holistic Movement maakt gebruik van Trello voor het onderling samenwerken, links naar online bestanden en bijlagen. Trello is onderdeel van Atlasian. Voor het privacy beleid van Atlasian, zie hier.

Ook maakt Holistic Movement gebruik van Slack voor het onderling samenwerken. Slack is cloud-gebaseerde groupware dat als communicatiehulpmiddel ingezet wordt. Via chatgesprekken wordt de samenwerking in groepen en teams bevorderd. Voor het privacy beleid van Slack, zie hier.

Online Meetings

Voor: online meetings, zoals online holistische sessies 1-op-1 en groepsbijeenkomsten, wordt gebruik gemaakt van Zoom. Hierbij kan ook in overleg met de klant gebruik gemaakt worden van de opname mogelijkheid van Zoom. De video’s die dan gemaakt worden van een sessie, worden door Holistic Movement lokaal opgeslagen en kunnen via Youtube als ‘unlisted’ gedeeld worden (dat wil zeggen niet openbaar en alleen zichtbaar voor degene die een link heeft).

Voor Zoom is ingesteld, dat opslag van dataverkeer alleen binnen Europa blijft. Voor het privacy beleid van Zoom, zie hier.

Voor het privacy beleid van het onder Google vallende Youtube, zie hier.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Holistic Movement worden verwerkt. Holistic Movement legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Holistic Movement om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Holistic Movement u vragen zich te legitimeren. Holistic Movement houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren Holistic Movement geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die Holistic Movement binnen de systemen hanteert. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Holistic Movement uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

 

 

Inzage- rectificatie-recht en recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die Holistic Movement verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te laten aanpassen en/of het gebruik ervan te (laten)) beperken. U kunt een verzoek met de door u gewenste strekking doen aan Holistic Movement. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Holistic Movement u op het bij Holistic Movement bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Holistic Movement deze gegevens heeft opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die Holistic Movement verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Holistic Movement. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Holistic Movement u op het bij Holistic Movement bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Holistic Movement  heeft verwerkt of in opdracht van Holistic Movement door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Holistic Movement in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Holistic Movement. Als u bezwaar maakt zal Holistic Movement onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Holistic Movement afschriften en/of kopieën van gegevens die Holistic Movement  verwerkt aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Holistic Movement verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Holistic Movement.

Cookies waaronder die van derde partijen

Holistic Movement gebruikt cookies die en zoals in haar cookie beleid is aangegeven. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies, die de website van Holistic Movement gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Holistic Movement hiermee de website optimaliseren. Voor andere soorten cookies en hun werking zie het cookie beleid.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in het privacy en/of cookie beleid van deze partij. Holistic Movement houdt geen toezicht op het beleid van derden en is daarbij op geen enkele wijze bij betrokken en maakt geen gebruik van op die manier verzamelde gegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid

Holistic Movement behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Holistic Movement reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Holistic Movement u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Holistic Movement

Holistic Movement, Warmoesstraat 56 G (1012JG) te Amsterdam Ramstraat 31-33;
info@HolisticMovement.nl onder vermelding van privacy beleid.

Winkelwagen